Skip to main content

Forms

ସାଧାରଣ ଭିତର ବ୍ୟାନର ଏସ.ସି.

Forms

Sr. No. Title View/Download
1 ଆବେଦନ ଫର୍ମାଟ୍ (ନୂତନ) Download(2.6 MB)ଆବେଦନ ଫର୍ମାଟ୍ (ନୂତନ)
2 ଏସସି / ଏସଟି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରି-ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ (Std। IX -X) - ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ବିବରଣୀ Download(790.53 KB)ଏସସି / ଏସଟି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରି-ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ (Std। IX -X) - ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ବିବରଣୀ
3 ଆବେଦନ ଫର୍ମାଟ୍ (ନବୀକରଣ) Download(562.56 KB)ଆବେଦନ ଫର୍ମାଟ୍ (ନବୀକରଣ)