Skip to main content

ଯୋଜନାଗୁଡିକ

ସାଧାରଣ ଭିତର ବ୍ୟାନର ଏସ.ସି.

ଯୋଜନାଗୁଡିକ

Sr. No. Title Date Details/Download
1 ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସୂତ୍ର ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ: ୨୦୧୭-୧୮ 20/01/2018 Download(206.95 KB)ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସୂତ୍ର ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ: ୨୦୧୭-୧୮